Podstawy Automatyki

Rozdz.5 Człon Różniczkujący
Rozdz.5.1 Wstęp

Rys. 5-1

Transmitancja członu różniczkującego, ściślej – idealnego członu różniczkującego
Człon różniczkujący reaguje na prędkość zmiany sygnału x(t), a nie na jego wartość! Jest najlepszą pomocą dydaktyczną do zrozumienia pojęcia pochodnej funkcji, ogólnie rachunku różniczkowego. Przeważnie w transmitancjach G(s) literka s występuje w mianowniku ułamka, natomiast w członie różniczkującym jest zwykłą liczbą (ale zespoloną s jak każda inna w tym artykule).
Przy sterowaniu ręcznym z suwaka przebiegi wyjściowe czlonu różniczkującego są po prostu wredne, jakieś szpile itd… Utrudnia to wyciągnięcie właściwych wniosków. Dlatego przy badaniu tego członu nie będzie schematów z suwakiem i bargrafem.
Człon różniczkujący daje na wyjściu sygnał y(t) proporcjonalny do prędkości zmian sygnału wejściowego x(t), czyli do jego pochodnej.
Dlatego w każdym doświadczeniu upewnij się że tak jest tzn:
Gdy x(t) szybko rośnie–>y(t) jest duże dodatnie
Gdy x(t) jest stałe –> y(t)=0 bo prędkość zerowa
Gdy x(t) szybko maleje–>y(t) jest duże ujemne (prędkość ujemna)

Rozdz.5.2 Sygnał x(t) rośnie liniowo gdy Td=1sek

Rys. 5-2
Rysunek jest w pierwszej chwili taki sam jak dla członu całkującego na Rys. 4-4 w rozdz. 4 . Ale tam na wejściu był skok a na wyjściu piła, a tu jest odwrotnie! Dlatego mówi się że różniczkowanie jest odwrotnością całkowania i vice versa.
Najważniejsze
Dla członu różniczkującego o transmitancji G(s)=s*Td gdy Td=1sek sygnał wyjściowy jest równy prędkości zmian sygnału wejściowego. Prędkość zmian wynosi 1/sekundę i jest stała. Dlatego odpowiedzią na ten sygnał jest stała wartość 1.
Prędkość zmian dowolnej funkcji to pochodna tej funkcji. Tu pochodną liczyło się łatwo, bo prędkość zmian była stała.
Pochodnąx(t) jest y(t). Do trzeciej sekundy y(t)=dx/dt=0 bo x(t)=0 i się nie zmienia, a od 3 sekundy dx/dt=1.
Definicja czasu różniczkowania Td
Po czasie Td=1sek sygnał członu różniczkującego y(t) zrówna się z narastającym sygnałem wejściowym wejściowym x(t). Zauważ, że Td nie zależy od prędkości narastania x(t). Gdy prędkość się zwiększy, to zrównanie też wystąpi po Td=1sec ale przy wyższym poziomie y(t)!
Powtórzmy doświadczenie, ale z 2-krotnie większą prędkością narastania sygnału liniowego.

Rys. 5-3
2-krotne zwiększenie prędkości narastania x(t) spowodowało 2-krotne zwiększenie y(t).
Ale zrównanie x(t) z y(t) też nastąpiło po 1 sek. Człon różniczkujący G(s)=s*Td jest jakby prędkościomierzem sygnału x(t).

Rozdz.5.3 Sygnał x(t) „rośnie, stoi i opada”
Zjawisko znane nie tylko w automatyce.

Rys. 5-4
0…2 sek stałe x(t)=0 dlatego też y(t)=0 (bo „prędkość” x(t) zerowa)
2…4 sek sygnał x(t) rośnie ze stałą (dodatnią) prędkością=1/sek (pochodną!)–> y(t)=+1
4…6 sek sygnał x(t)=1 jest stały czyli ma prędkość=0 –>y(t)=0
6…10 sek sygnał x(t) maleje ze stałą (ujemną) prędkością=-1/sek –> y(t)=-1

Rozdz. 5.4 Sygnał x(t) z dwoma stałymi prędkościami

Rys. 5-5
Dwukrotne zwiększenie prędkości (pochodnej) sygnału wejściowego x(t) spowodował dwukrotny wzrost sygnału wyjściowego y(t).

Rozdz.5.5 Sygnał x(t) z czterema stałymi prędkościami
Za każdym razem prędkość, czyli pochodna sygnału wejściowego x(t) będzie wzrastała o ten sam przyrost prędkości Δx(t)=1/sek

Rys. 5-6
Czterokrotne zwiększenie prędkości (pochodnej) sygnału wejściowego x(t) spowodowało czterokrotny wzrost sygnału wyjściowego y(t).
Sygnał x(t) staje się podobny do paraboli (funkcji kwadratowej) a y(t) do liniowej. Oczywiście z grubsza.
A gdyby tak na wejście podać x(t) jako parabolę? Domyślasz się co będzie?

Rozdz.5-6 Sygnał x(t) jest funkcją kwadratowa
A gdyby tych odcinków było 8, 16,…..1024 … nieskończenie dużo to czy otrzymamy idealną parabolę? Sprawdźmy.

Rys. 5-7
Człon różniczkujący potwierdza znany od 17 wieku, wzór na pochodną funkcji kwadratowej.
Sprawdź np. że wzór na pochodną zgadza się dla t=4.

Rozdz.5.7 x(t) jest sinusoidą sin(t)

Rys. 5-8
x(t)=sin(t) y(t)=cos(t)
Sygnał sinusoidalny x(t)=sin(t) został zróżniczkowany przez G(s) dając na wyjściu cosinusoidę.
Cosinusoida jest pochodną sinusoidy.

Rozdz. 5.8 x(t) jest pojedynczym impulsem prostokątnym

Rys. 5-9
3 sekundzie sygnał wejściowy x(t) rośnie skokowo. Czyli jego prędkość narastania ma wartość +nieskończoność.
Stąd ta czerwona szpilka y(t) to dirac do +nieskończoności. W 6 sekundzie sygnał maleje do zera skokowo, prędkość ujemna –>czerwona szpilka y(t) to dirac do -nieskończoności. W pozostałym czasie (czyli wszędzie oprócz 3 i 6 sekundy ) x(t) jest stałe. Czyli x(t) ma prędkość zerową. Czyli w tym czasie y(t) też jest zerowe.

Rozdz.5.9 Podsumowanie
Człon Różniczkujący reaguje na prędkość zmian sygnału wejściowego x(t), czyli na jego pochodną x'(t).

Rys. 5-10

Przykładem jest cewka o indukcyjności L, gdy wejściem x(t) jest prąd i(t) a wyjściem y(t) napięcie na cewce u(t).
Typowym sygnałem wejściowym x(t) do badania większości członów dynamicznych jest skok jednostkowy. Dla członu różniczkującego jest nim jednak sygnał narastający liniowo. Łatwo wtedy z niego otrzymać parametr Td z Rys. 5-1.
Dla skoku jednostkowego –>Rys.5-10 byłoby to, oględnie mówiąc trudniejsze. Dlatego do badania członów różniczkujących najlepiej nadają się narastające sygnały x(t) typu piła.

Scroll to Top